Změna plateb v ZUŠ Česká Lípa

Verze pro tisk |

Na stránkách Základní umělecké školy Česká Lípa se objevilo oznámení rodičům, že od příštího školního roku se mění úhrada za vzdělávání (školné) na roční. Bohdan Pánek, rodič, požádal o pomoc starostku Hanu Moudrou.

Bohdan Pánek ve své žádosti starostce mimo jiné uvedl: "Paní ředitelka si asi neuvědomuje, že právě v září jsou největší výdaje spojené s našimi dětmi  - nové učebnice, různé poplatky spojené s činností škol, často nové oblečení, zájmové kroužky … a na žádné škole se neplatí na rok dopředu v podobných sumách, jak to požaduje ZUŠ. V případě vícečetných rodin se stává měsíc září často větší zátěží než Vánoce."

Dnes novináři dostali jako reakci na vzniklou situaci následující zápis z jednání:

Informace o jednání s paní ředitelkou Hotovou ohledně  úplaty za vzdělávání
Dne 23. 6. 2010 proběhla  schůzka za účasti Paedr. Ivetta Hotová, Ing. Josef Jansta paní Jana Veindlová ohledně informace o úplatě za vzdělávání, kterou paní ředitelka Hotová zaslala dne 22. 6. 2010. Na této schůzce byl obsah informace projednán s následujícími stanovisky a vysvětleními paní ředitelky:
1) O změně způsobu byli zákonní zástupci žáků informování dopisem spolu se zaslaným předpisem úhrady a dále na webu školy
2) Při zápisu nových 130 žáků byli zákonní zástupci o novém způsobu úhrady informováni a nevyskytl se žádný problém
3) Ředitelce základní umělecké školy nedošla do dnešního dne žádná stížnost na nový způsob úhrady ani od zákonných zástupců žáků, kteří navštěvovali školu již v letošním školním roce
4) Vzhledem k tomu, že s vyučujícími jsou podepisovány pracovní smlouvy vždy na následující školní rok, byl  tento nový systém zvolen s cílem dosažení garance náplně úvazků pro jednotlivé vyučující na celý školní rok. Doposud se stává, že žáci navštěvují školu po určitou dobu od zahájení školního roku a následně docházku ukončují, což má za následek výpadky v úvazcích pro jednotlivé pedagogy. Následné přijetí nového žáka dělá problémy s naplněním osnov na daný rok a vydáním vysvědčení na konci školního roku, což bývá i předmětem kontrol ČŠI, čímž je sledována garance kvalitního průběhu a výsledků vzdělávání
5) V informaci je navrženo kompromisní řešení možnosti úhrady do 30. 11. 2010 s tím, že zákonní zástupci mají možnost mají možnost si požadovanou částku připravit (jedná se maximálně o 2. 400,-- Kč na žáka a navštěvovaný předmět)
6) Pokud se jedná o více dětí v rodině či více navštěvovaných předmětů a tudíž o větší částky, vyjádřila paní ředitelka ochotu domluvit v konkrétních případech splátkový kalendář
7) V případě použití bonusu 20% slevy na další školní  rok, potvrdila paní ředitelka, že nebude ze strany ZUŠ uplatňována snaha o zvýšenou dotaci na provoz školy z rozpočtu města
8) Paní ředitelka vyjádřila  ochotu jednat se všemi zákonnými zástupci v případě jejich stížností, pokud jí budou doručeny
9) Ve školním roce bylo na školném vybráno cca 1 345 000,-- Kč s tím, že na druhé pololetí byl termín splatnosti 15. 2. 2010. V následujícím období byly následující dluhy na školném:
- k 25. 3. 2010 cca 115 000,-- Kč
- k 25. 5. 2010 cca 14 000,-- Kč
- k 15. 6. 2010 7 000,-- po písemném upozornění a opakovaných telefonických upozorněních.

V České Lípě 23. 6. 2010
Ing. Josef Jansta

Poznámka: Ing. Josef Jansta je vedoucím oddělení školství a cestovního ruchu Městského úřadu Česká Lípa.

 

 

Nahoru